Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата www.kikimoracamping.com наричано по за по-кратко САЙТЪТ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Чрез САЙТA, КИКИМОРА КЪМПИНГ ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр.Бургас,бул. "Мария Луиза"39, ЕИК: 206138608, предлага определени стоки за продажба.

(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Кикимора къмпинг  ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТА, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:

- отношения, възникващи във връзка с използването на САЙТА.
- отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на САЙТА.

Чл. 2.  За да можете да използвате услугите в САЙТА, Вие следва да приемете настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към Вас дали приемате Общите условия за използване на САЙТА.

Чл. 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите на САЙТА единствено за лични/нетърговски цели.

 II. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 4. САЙТА предлага на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки от САЙТА. Той Ви предоставя богат избор на реномирана търговска марка с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

 III. ПРЕДЛАГАНИ  СТОКИ

Чл.5 (1) САЙТА съдържа оферти относно предлаганите стоки. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид) и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.

(3) Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6. Можете да пазарувате от САЙТА само като „Регистриран потребител”.


(1) При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неверни данни или в срока по предходния член не са отразени настъпили промени в тези данни, САЙТА има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа до клиентския му профил. Данните на ПОТРЕБИЛЯ не се предоставят на други лица, освен при куриерските услуги или при необходимост пред компетентни органи.  

(2) Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛЯ , същия може свободно да поправя въведената от него информация.

(3) След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция "Моят профил". Адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел "Вашата кошница".

 V. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Чл. 7 (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в неговата „Кошница”.

(2) Добавянето на определена стока в „Кошницата” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В КОШНИЦАТА”.

(3) За да прегледа продуктите в „Кошницата” си ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона „КЪМ КОШНИЦАТА” в малкия прозорец, който се появява при придвижване на мишката в най-горния десен ъгъл на САЙТА.

Чл. 8. (1) Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се на САЙТА.

(2) Заявката за покупка се появява при натискане на бутона „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА”. След това, за да подаде заявката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни полетата в нея, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*). Преминаването към всеки следващ раздел от заявката се извършва чрез натискане на бутона „ПРОДЪЛЖИ”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се върне към  предишен раздел от заявката като натисне бутон „Редактирай”.

(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошницата” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано.

(4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация.

Чл. 9. (1) Поръчката е направена с натискане на бутона „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА” в секцията „ПЛАЩАНЕ”.

(2) Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ,  представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и КИКИМОРА КЪМПИНГ ЕООД съгласно условията, посочени в заявката.

Чл. 10.  В срок от 1 работен ден от получаване на заявката представител на КИКИМОРА КЪМПИНГ ЕООД изпраща на  ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение, с което потвърждава получаването на заявката или уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчаният от него артикул не е в наличност.

 VI. ОТКАЗ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 11. КИКИМОРА КЪМПИНГ ЕООД има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща.

 VII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 12. Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТА, се извършва при описаните в този раздел условия.

Чл. 13. Доставките ще се осъществяват чрез куриерска фирма на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ  адрес.

Чл. 14. Доставката на територията на Република България е безплатна за поръчки на обща стойност над 200.00 ( двеста ) лева. За поръчки под тази стойност доставката се заплаща в рамките на калкулираните от куриерската форма цени в Български лева.

Чл.15. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 3 (три) работни дни от изпращане на заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно.

Чл. 16. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите ѝ , и използвания транспорт за доставка.

Чл. 17. (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на адреса по ал. 1.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ПОРЪЧКАТА СЕ СЧИТА ЗА ОТТЕГЛЕНА  и  Кикимора къмпинг ЕООД  се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, В КОЙТО НЕ Е БИЛ НАМЕРЕН НА АДРЕСА, ТОЙ ПОЕМА ЗА СВОЯ СМЕТКА РАЗХОДИТЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ ПО ВТОРАТА ДОСТАВКА Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката,едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.
 


VIII. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 18. Кикимора къмпинг ЕООД напомня за наличието на гаранция в срок на 1 (една) година като не покрива щети нанесени от куриерската фирма и неправилна експлоатация на продукта и щети нанесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ!

 IX. OТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВЕНА СТОКА И ВРЪЩАНЕ НА ПОЛУЧЕНА  СТОКА

Чл. 19. (1) ПОТРЕБИТЕЛ, подал заявка за купуване на стока от САЙТА, има право да  върне тази стока само в следните случаи:

1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

2. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в САЙТА;

3. Ако не е спазен срокът за доставка.

(2) Извън случаите, изброени в предходните алинеи, ТОЙ ДЪЛЖИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА ОБРАТНО НА  КИКИМОРА КЪМПИНГ ЕООД.

Чл. 20. (1) След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска връщането й на Кикимора къмпинг ЕООД и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:


1. Ако стоката има  несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;


2. В случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите от Общите условия.

3, При получаването на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари незабавно да информира лицето извършващо доставката.АКО НЕ НАПРАВИ ТОВА, ВЕЩА СЕ СМЯТА ЗА ОДОБРЕНА, КАТО ПОТРЕБИТЕЛЯ ГУБИ ПРАВОТО СИ ПО-КЪСНО ДА ПРЕТЕНДИРА, ЧЕ СТОКАТА МУ Е ДОСТАВЕНА С ЯВНИ НЕДОСТАТЪЦИ или липсата на някой от придружаващите аксесоари.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си на рекламация в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта.


Чл. 21. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката,стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до Кикимора къмпинг ЕООД посредством e-mail.

Чл. 22. (1) В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТА срещу същия артикул в друг размер или срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер следвайки процедурата описана в системата за връщане и замяна за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана и опаковката и касовата й бележка са запазени.

(2) Заместващият артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия, на посочения от него адрес за доставка, за сметка на Кикимора къмпинг ЕООД при условие че поръчката попада в промоционалните условия за безплатна доставка.

Чл. 23. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

(2)Кикимора къмпинг ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите.


(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми за името си, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление, за да упражни правото си на отказ.

(4) Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на Кикимора къмпинг ЕООД – kikimoracamp@abv.bg или да се изпрати на хартиен носител на адрес: гр.Бургас, ж.к Меден Рудник бл.38.

(5) За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл. 23
(6) Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и  Кикимора къмпинг  ЕООД договор, Кикимора къмпинг  ЕООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Кикимора къмпинг ЕООД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира Кикимора къмпинг ЕООД за решение си за отказ от договора.
(7) Кикимора къмпинг ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от Кикимора къмпинг ЕООД

(8) Кикимора къмпинг ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(9) В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на Кикимора къмпинг ЕООД, като до предаване на стоките на Кикимора къмпинг, рискът от случайното им погиване или повреждане  се  носи изцяло от потребителя.

1.Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Чл. 24. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.

X. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 25. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. С наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.

2. Банков превод.


XI. ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИНИ

Чл. 26. (1) Съдържанието в САЙТА – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители Кикимора къмпинг ЕООД  и/или на неговите партньори и доставчици.

(2) Нито една част от САЙТА не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – Кикимора къмпинг ЕООД  и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на САЙТА ще се тълкува като нарушение..

Чл. 27. Новините в този САЙТ са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата им за други цели като публикуване,размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на Кикимора къмпинг ЕООД, е непозволено.

 XII. НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ

Чл. 28.  (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общо-установени правила за общуване.

 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на Кикимора къмпинг ЕООД и/или на трети лица.
 
XIII. ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТАЧл. 29 (1) САЙТА гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

(2) Кикимора къмпинг  ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемостта на САЙТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

Чл. 30. (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Кикимора къмпинг  ЕООД на посочените в САЙТА адрес и e-mail за контакти.

Чл. 31. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от страна на Кикимора къмпинг ЕООД , които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.

XIV. ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 32. Кикимора къмпинг ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Чл. 33.Кикимора къмпинг ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.

Чл. 34.Кикимора къмпинг ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  други сайтове, към които САЙТА съдържа препратки.

Чл. 35. Кикимора къмпинг  ЕООД не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

XV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 36. (1) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия имат действие по отношение на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, в случай че Кикимора къмпинг ЕООД ги изпрати на предоставената от него електронна поща и този ПОТРЕБИТЕЛ не заяви в дадения му срок, че отхвърля промяната в Общите условия.

(2) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия не се прилагат към отношенията, възникнали във връзка с покупка на стоки, чрез използването на САЙТА, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил заявка.

XVI. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 37. По смисъла на настоящите общи условия „Бисквитки” могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на САЙТА като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Друго приложение на бисквитките са поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на САЙТА (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38. Настоящите Общи условия са приети с Решение от 05.08.2020г. на Общото събрание на Кикимора къмпинг ЕООД

Чл. 39. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в САЙТА.

 

 Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден